image

Lovpligtige informationer

Ifølge bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal en skole eller en uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, sikre, at følgende er oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens hjemmeside på internettet, jf. dog § 3, stk. 1:

1) Skolens eller institutionens aktuelle uddannelser, uddannelsernes mål, fagudbud og læseplaner m.v.
Se under Uddannelser.

2) Skolens eller institutionens aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt, herunder pædagogisk praksis og indsatsområder.
Se skolens vision samt den pædagogiske handleplan.

3) Skolens eller institutionens karaktergivning m.v., jf. stk. 2.

Se Undervisningsministeriets hjemmeside:
Gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform.
Gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform

4) Elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse. Skolerne eller institutionerne anvender centrale databaser, der stilles til rådighed af vedkommende minister, medmindre denne bestemmer andet.
Se Undervisningsministeriets hjemmeside:
Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser
Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse

5) Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles eller institutions undervisning, bortset fra oplysninger om en enkelt lærers undervisning og evalueringer, hvor alene skolens ansatte har medvirket.
Se skolens evalueringsstrategi og resume af seneste evalueringer (PDF-fil). Sidstnævnte er på vej.

6) Andet, som skolen eller institutionen finder væsentligt for belysning af kvaliteten af skolens eller institutionens undervisning.
Næstved Gymnasium og HFs resultatlønskontrakter findes her for 2008/20092009/20102010/2011, 2011/20122012/2013 og 2013/2014 (PDF-filer).

Ifølge bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser skal skolen på grundlag af selvevaluering udarbejde skriftlige opfølgningsplaner, som minimum hvert 3. år, der kan realiseres inden for den gymnasiale lovgivning og de økonomiske rammer for den enkelte uddannelse.

Stk. 2. Opfølgningsplanen skal hvile på den dokumentation, der er fremkommet i forbindelse med selvevalueringen, og skal indeholde ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål. Det skal tillige fremgå af opfølgningsplanen, hvilke handlinger institutionen iværksætter som led i opfølgningen og inden for hvilken tidsplan, handlingerne vil blive iværksat.
Stk. 3. De seneste to opfølgningsplaner skal være tilgængelige på institutionen og på institutionens hjemmeside.

Skolen har fokuseret på fravær og frafald. Se den pædagogiske handleplan ovenfor.

Ifølge lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsen.

Stk. 2. Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på uddannelsesstedet for elever og studerende og andre interesserede.

Stk. 3. Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

§ 7. Undervisningsmiljøvurderingen skal mindst indeholde følgende elementer:
1) Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø,
2) beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer,
3) udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og
4) forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Se vurderingen af elevtrivselsundersøgelserne i 2008-2009 , 2010-2011 og 2012-2013 .Læs skolens årsrapport 2010 her

Læs skolens årsrapport 2011 her


Læs skolens årsrapport 2012 herSe endvidere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling

Bekendtgørelsen om uddannelse til studentereksamen

Bekendtgørelsen om uddannelse til hf