Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ordensregler

På Næstved Gymnasium og HF skal du overholde almindelige normer for god orden og samvær, herunder også sprogbrug. 
Nedenstående er eksempler på, hvad vi på NGH forstår ved almindelig god opførsel. 

Sikkerhed 
Du har pligt til at følge skolens sikkerhedsanvisninger. 

Undervisningslokaler 
De enkelte klasser er ansvarlige for, at der er ryddet op i klasserne inden de forlader lokalet og at stolene er sat på plads. 
Indtagelse af mad, slik, frugt og drikkevarer etc. foregår i almindelighed ikke i undervisningstiden. 

Kantinen og fællesarealer
Kantinen skal kunne bruges som studieområde i undervisningstiden, hvor der skal være arbejdsro. Det gælder også fællesarealerne. 
Du skal selv rydde op efter dig selv – indendørs og udendørs - og placere brugt service på de dertil beregnede vogne. Affald skal anbringes i skraldespandene. Stolene skal hænges op under bordene, når du forlader din plads. 
På skift lægger klasserne sidste hånd på oprydningen. 

Biblioteket
Bibliotekarerne udarbejder særlige regler for anvendelse af biblioteket, herunder regler for hjemlån. Håndbøger, aviser og tidsskrifter skal blive i biblioteksområdet. 

Opbevaring af personlige genstande 
Du har selv ansvar for opbevaring af penge og andre værdigenstande, disse bør derfor ikke efterlades i overtøjet eller i taskerne i klasserne, men deponeres i elevskabene (lejes på kontoret). 
Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne eller ødelagte sager. 

Tobaksrygning, alkohol, lattergas og andre rusmidler

Fra 1. august 2021 er der indført røgfri skoletid på NGH. Det betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller udenfor matriklen. Røgfri skoletid gælder alle elever, ansatte og gæster på skolen, og omfatter også rygerelaterede produkter som e-cigaretter og snus.

Du må ikke medbringe alkohol på skolens områder eller til skoleaktiviteter uden for skolens områder, ligesom indtagelse af øl eller andre alkoholiske drikke ikke må finde sted på skolens område eller i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter som fx ekskursioner/studieture og anden forlagt undervisning. Rektor kan dispensere herfra fx i forbindelse med fester.

Al opbevaring og brug af illegale rusmidler, herunder lattergas, medfører bortvisning. Dette gælder både på skolen og ved deltagelse i skoleaktiviteter uden for skolens område. Skolen gennemfører stikprøver ved mistanke om brud på reglerne. Nægter du at deltage i en stikprøve, eller viser prøven, at du er påvirket, risikerer du bortvisning fra skolen. 

Dette gælder både på skolen og ved deltagelse i skoleaktiviteter uden for skolens område.

Overtrædelse af reglerne kan medføre sanktioner.


Offentliggørelse af billeder og film
Det er forbudt at optage film, billeder og lyd af andre elever og ansatte på skolens område i og uden for undervisningstiden eller i forbindelse med skoleaktiviteter som f.eks. ekskursioner og studierejser, og efterfølgende at offentliggøre disse film og billeder f.eks. på internettet, uden forinden at have indhentet skriftlige tilladelser fra de afbildede/optagne. Overtrædelse kan medføre sanktioner. 

Fora, der diskuterer ansatte og elever
Det er en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler at have et offentligt tilgængeligt forum, f.eks. på Facebook, der diskuterer skolens ansatte eller elever, uanset om der er tale om positive eller negative tilkendegivelser, uden forinden at have indhentet skriftlig tilladelse fra de pågældende personer. Overtrædelse kan medføre sanktioner. 

Undervisningsmidler
Du har pligt til at betale dele af undervisningsmidlerne selv (visse bøger og kopier) efter nærmere anvisning. I 2019 er egenbetaling for undervisningsmidler op til i alt 1.500 kr. for de to eller tre år tilsammen. 

De øvrige bøger og undervisningsmidler stilles gratis til rådighed for dig på lånebasis på flg. vilkår: 
- Alle lån af undervisningsmidler registreres med kode i skolens databasesystem. 
- Du skal binde alle lånte bøger ind og skrive navn på en label foran i bogen. 
- Du må ikke skrive i lånte bøger. 
- Når skolen beder om det, skal lånte bøger afleveres inden for den meddelte tidsfrist. Ikke afleverede bøger og ødelagte bøger skal du erstatte til priser, som skolen fastlægger. Har du ikke afleveret lånte bøger efter en forudgående rykkerprocedure, sendes sagen til inkasso. Du skal i det tilfælde betale inkassoomkostningen. 
- I det omfang du fortsat går på skolen og har oplyst, at du er i besiddelse af bøgerne, kan rektor iværksætte sanktioner.
- Du skal altid huske at gemme din kvittering. 

Anvendelse af IT-udstyr
Du har pligt til at arbejde med IT i alle fag. Det kan ske hjemme og/eller på skolen. 
Hvis du ikke har adgang til IT-udstyr uden for skolen, har du pligt til at arbejde med IT på skolen uden for timerne. Skolens normale åbningstid er hverdage kl. 7.30-16.45, hvor du har adgang til skolens IT-faciliteter. 
Du skal gennemgå et IT-brugerkursus. 

Erstatning
Beskadigelse af inventar eller undervisningsmateriel - herunder bøger - medfører krav om erstatning. Skolens møbler må ikke flyttes udendørs.

Cykler, knallerter og biler
Cykler, knallerter og biler skal henstilles i afmærkede cykelparkeringer og afmærkede P-pladser. 

Information
Elever informeres på mail, som skal tjekkes alle hverdage, og desuden på skolens infoskærme.
Opslag eller plakater må kun anbringes på opslagstavlerne efter godkendelse på kontoret, som påfører dato. 
Kontorets og studievejledernes opslagsplads må kun benyttes til oplysninger fra administration og studievejledere. 

Ud af huset aktiviteter
På ud-af-huset aktiviteter er du skolens ambassadør, og derfor kræver skolen, at du her udviser særlig ansvarlig adfærd. I forbindelse med længerevarende ekskursioner m.m. er der udformet særlige regler, som du skriftligt skal tilslutte dig på forhånd.