Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Fælles aktionsplan mod mobning

NGH har en vision, hvor elevernes fremtid, faglighed og fællesskab er i centrum. Her kan du læse mere om skolens værdier og hvordan vi håndterer mobning.

Formål

Som følge af lov nr. 166 af 14. marts 2001 og ændringerne ved lov nr. 311 af 4. april 2017 (Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø) har Næstved Gymnasium og HF’s (NGH) bestyrelse fastsat denne antimobbestrategi. Strategien indeholder definitioner på mobning og digital mobning, og yderligere foreskriver strategien dels en forebyggende indsats og dels en indgribende indsats, der træder i kraft i tilfælde af problemer med mobning eller digital mobning. Herudover findes en beskrivelse af klagemuligheder og -proces. Formålet med strategien er at beskrive NGH’s forebyggelse og håndtering af mobning.

NGH har en vision, hvor elevernes fremtid, faglighed og fællesskab er i centrum. Dette bygger på en grundlæggende opfattelse af, at skolens mission er at give eleverne det bedst mulige afsæt for fremtiden med udgangspunkt i skolens fagligheder og fællesskaber. NGH arbejder aktivt for at sikre et godt undervisnings- og læringsmiljø, hvor der er fokus på elevernes udvikling, trivsel og læring. Dette gøres med afsæt i skolens værdier om åbenhed, gensidig respekt, samarbejde og demokrati. En forudsætning for at tilvejebringe og opretholde et godt undervisnings- og læringsmiljø er samarbejde mellem elever, forældremyndighedsindehavere og medarbejdere.

NGH ønsker at have en mobbefri fællesskabskultur. Derfor arbejder skolens ledelse løbende med elevernes og medarbejdernes trivsel og kompetenceudvikling. NGH accepterer ikke mobning, chikane, seksuel chikane, vold, trusler, diskrimination eller anden form for krænkende eller nedværdigende adfærd, hverken rettet mod elever, medarbejdere eller gæster. NGH tager klart afstand til enhver form for ovenstående adfærd, uanset om denne adfærd finder sted i eller uden for skoletiden, samt uanset hvilken form og på hvilken måde den udøves. Mobning er et problem, som vedrører alle, uanset om man er mobber, offer eller passiv observatør. Derfor er alle elever og medarbejdere på NGH ansvarlige for at sikre, at krænkende adfærd ikke finder sted.

Definitioner

Mobning
Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) definerer anno 2021 mobning som sårende, krænkende eller nedværdigende handlinger, hvor én eller flere personer bevidst eller ubevidst holdes uden for fællesskabet regelmæssigt, vedvarende og over længere tid. Det kan fx ske ved, at én eller flere personer ignoreres, bagtales, latterliggøres med videre. De negative mobbehandlinger kan udføres af én eller flere personer. Mobning opstår i fællesskaber og er et resultat af uhensigtsmæssige gruppedynamikker, utryg kultur blandt grupper samt manglende tolerance og sammenhold.

Der findes forskellige former for mobning, fx direkte eller indirekte mobning:

 • Direkte mobning forstås ved handlinger, som tydeligt lader sig se. Det kan fx være, at der forekommer fysisk kontakt mellem mobberne og ofrene (fx i form af skub, at hive i tøj, at spænde ben), mimik og ubehagelig gestik (fx at rulle med øjnene, sukke, vende ryggen til) eller tilråb og verbale nedværdigelser (fx racistiske tilråb, håne, true).
 • Indirekte mobning lader sig umiddelbart ikke se. Det kan fx være sladder og bagtalelse (fx at starte rygter, snakke dårligt om og mistænkeliggøre en person) eller isolation (fx udelukkelse fra et fællesskab, undlade at svare på henvendelser).

Digital mobning
Digitalt udstyr udgør en vigtig del af unges sociale liv. Det digitale udstyr giver mennesker gode muligheder for at skabe fællesskaber, men giver desværre lige så meget mulighed for digital mobning og udelukkelse. Når der foregår mobning, sker det oftest på tværs af fysiske og digitale rum. Digital mobning bliver derfor mere og mere et supplement til mobning med fysisk tilstedeværelse.

Digital mobning er et begreb, som indikerer, at mobning ikke længere finder sted i fysiske sammenhænge. I stedet foregår mobningen via digitalt udstyr, som fx telefonen, computeren, tablets eller lignende, og kan finde sted på flere platforme fx sociale medier, beskeder, online-spil, spredning af billeder eller video med videre. Ved digital mobning kan mobningen foregå anonymt og på alle tider af døgnet. Det vil sige, at kommunikationen er ansigtsløs, hvilket betyder, at der hurtigt kan opstå misforståelser, grovere kommunikation og at mobningen kan eskalere på kort tid.

Tegn på mobning
DCUM opstiller 8 tegn på mobning:

 • Når drilleri ikke længere er for sjov.
 • Når konflikter ikke længere kan løses.
 • Når udstødelseshandlinger bliver systematiske.
 • Når fællesskaber er præget af utryghed.
 • Når fællesskabet har lav tolerancetærskel.
 • Når fællesskabet mangler empati.
 • Når fællesskabet er præget af magtubalance.
 • Når fælleskabet er præget af ensomhed.

NGH’s forebyggende indsatser

Mobning kan finde sted på mange forskellige måder. Uanset måden mobningen kan foregå på, skal det forebygges.

Forebyggelse af mobning er ikke noget, som NGH gør én gang om året eller ved en særlig temauge. Det er noget, som er en del af hverdagen. NGH har blandt andet følgende forebyggende indsatser:

 • NGH foretager trivselsmålinger og undervisningsmiljøvurderinger, som benyttes til at forebygge og bekæmpe mobning og mistrivsel både på skolen og i klasserne. Hertil følger teamlærer og NGH’s ledelse op på målingerne og vurderingerne for at sikre eventuel igangsættelse af indsatser, samt om indsatserne har en effekt eller skal justeres.
 • Hvert år formulerer eleverne i samarbejde med underviserne mål omkring klassefællesskaber og trivsel. Disse evalueres og justeres løbende.
 • NGH har fokus på at skabe gode sociale netværks hos eleverne. Fx ved skolestart etableres buddyordninger for eleverne, som skal bidrage til, at eleverne opbygger sociale netværk på tværs af klassen.
 • Eleverne præsenteres for og arbejder med digital dannelse i undervisningen, så de lærer at begå sig sikkert, hensigtsmæssigt og etisk korrekt digitalt.
 • Eleverne orienteres om NGH’s syn på mobning og antimobbestrategi, så de er orienteret om, hvad mobning er og skolens syn på dette. Hertil orienteres elevernes om NGH’s studie- og ordensregler, som det kræves, at eleverne følger.
 • Klasserummet ledes efter en inkluderende tilgang. Underviserne har fokus på at skabe sammenhold og tolerance i klasserne. Derfor organiseres undervisningen på en måde, så eleverne samarbejder, så alle elever kan deltage aktivt, blive set og anerkendt, samt så elevernes trivsel understøttes.
 • Teamlærere, vejledere, andre faglærer og NGH’s ledelse kan indføre forebyggende indsatser i klassen. Dette bør ske i samråd med andre relevante medarbejdere knyttet til den pågældende klasse og eventuelt med den pågældende klasse.
 • Elevrådet samarbejder med NGH’s ledelse om at etablere fællesskabende aktiviteter i forbindelse med skolestart – både på klasseniveau og på skoleniveau, i undervisningen og efter skoletid.
 • NGH arbejder for at styrke en tryg fællesskabskultur og sætter fokus på, at elever og medarbejdere handler og siger fra i situationer, der er grænseoverskridende.
 • Hvis en elev oplever mobning (enten i form af selv at blive mobbet eller ved at have mistanke om en kammerat bliver mobbet), kan vedkommende henvende sig med oplysninger herom til klassens teamlærere, faglærere, vejledere eller NGH’s ledelse.
 • Ved situationer med mistanke om mobning skal NGH’s ledelse informeres.

NGH’s indgribende indsatser

I tilfælde og situationer, hvor mobning eller lignende er en realitet, anlægger NGH en helhedsorienteret indsats. Såfremt en medarbejder på NGH konstaterer eller bliver bekendt med, at der foregår mobning eller lignende, er vedkommende forpligtiget til at informere NGH’s ledelse.

Når NGH’s ledelse bliver opmærksom på problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende, udarbejdes en handlingsplan for den konkrete situation senest 10 arbejdsdage efter, at der er modtaget oplysninger om problemerne. Tidsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor en medarbejder på NGH første gang skriftligt eller mundtligt modtager oplysning om problemerne. Handlingsplanen skal fungere som et pædagogisk værktøj, der har til formål at hjælpe NGH’s ledelse med at udarbejde en plan for håndtering af den aktuelle mobbesituation. Berørte elever, forældremyndighedsindehavere og teamlærere informeres om handlingsplanen.

Handlingsplanen og den tilhørende indsats skal afdække, hvad der er sket, hvordan dette håndteres og hvordan tilsvarende problemer kan undgås i fremtiden. Det kan fx bestå af følgende:

 • NGH’s ledelse konstaterer problemer med det psykiske undervisningsmiljø og udformer en handlingsplan herfor. Handlingsplanen skal beskrive, med hvilke foranstaltninger problemerne effektivt bringes til ophør.
 • NGH’s ledelse implementerer eventuelt midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige, for at der kan gribes ind over for de konstaterede mobbeproblemer.
 • NGH’s ledelse informerer elever, evt. forældremyndighedsindehavere (hvis eleven er under 18 år), teamlærer og andre relevante personer om indholdet af handlingsplanen og om eventuelle midlertidige foranstaltninger.
 • NGH’s ledelse afdækker, om der forekommer mobning, samt afdækning af mobningens karakter og omfang. Herunder foretages dialog med og observation med eleverne i klassen og eventuelt andre berørte personer, fx relevante undervisere eller elevers forældremyndighedsindehavere. Afdækningen omfatter desuden, om berørte elever har brug for støtte, fx i form af samtaler med teamlærer, studievejleder, elevcoach, uddannelseschef, psykolog med videre. Der gennemføres screening af undervisningsmiljøet i klassen.
 • Teamlærerne og underviserne sætter ekstra fokus på klasserumsledelse for at skabe sammenhold og tolerance i den berørte klasse.
 • NGH’s ledelse gennemfører de planlagte foranstaltninger i overensstemmelse med handlingsplanen eller sørger for, at dette sker.
 • NGH’s ledelse vurderer, om mobbesituationen skal medfører sanktioner til én eller flere elever, samt om der er behov for inddragelse af eksterne samarbejdsparter, fx SSP+.
 • NGH’s ledelse foretager indsatser, som sikrer, at antimobbestrategien er synlig og kendt på skolen, samt indsatser, som skal forebygge, at tilsvarende problemer med mobning eller lignende ikke forekommer igen i fremtiden.
 • NGH’s ledelse sørger for opfølgning på og evaluering af mobbesituationen. Herunder vurdering af, om handlingsplanen og implementerede foranstaltninger skal revideres. NGH’s ledelse implementerer de evt. nye foranstaltninger.

Klagemuligheder og -proces

Hvornår kan der klages?
Hvis en elev og/eller forældremyndighedsindehaver mener, at der ikke bliver gjort tilstrækkeligt for at forebygge eller håndtere mobning på NGH, kan de i visse tilfælde klage til NGH’s bestyrelse.

Der kan klages til NGH’s bestyrelse (jf. §1b-1c samt §7a-7d i undervisningsmiljøloven):

 1. Hvis NGH ikke har en antimobbestrategi, eller hvis den eksisterende antimobbestrategi ikke er egnet til formålet.
 2. Hvis NGH ikke har udarbejdet eller gennemført en handlingsplan på baggrund af en henvendelse om mobning, eller at handlingsplanen ikke er tilstrækkelig til at løse mobbesituationen.
 3. Hvis NGH ikke har gennemført de planlagte foranstaltninger i overensstemmelse med handlingsplanen eller sørget for, at dette sker.
 4. Hvis NGH ikke har foretaget midlertidige foranstaltninger, som er nødvendige for at standse mobningen frem til iværksættelse af handlingsplanen.
 5. Hvis NGH ikke har informeret berørte elever og forældremyndighedsindehavere om hvilke foranstaltninger og indsatser, som skolen har vedtaget og implementeret.

Hvem kan klage?
Alle elever på NGH, som er berørt af mobbesituationen, kan klage.

 • Hvis en elev er under 18 år og dermed undergivet forældremyndighed, kan forældremyndighedsindehavere indgive klagen. I sådanne tilfælde inddrages eleven afhængigt af alder og modenhed.
 • Elever, som er undergivet forældremyndighed, kan klage alene (uden forældremyndighedsindehavere), men det vil afhænge af deres alder og modenhed. Det vil sige, afhængigt af om eleven selv kan stå for klageprocessen.

NGH’s ledelse har pligt til at hjælpe eleven med klage og klageprocessen, hvis det er nødvendigt. Forældremyndighedsindehavere holdes orienteret, hvis eleven er under 18 år.

Hvordan klages der?
Elever og/ eller forældremyndighedsindehavere skal indbringe en begrundet klage skriftligt til NGH’s bestyrelse. Herefter modtager eleven og/ eller forældremyndighedsindehavere en skriftlig kvittering for modtagelse af klagen samt orientering om den videre proces for klagen. Klagen undersøges med udgangspunkt i hele den berørte klasse. Det vil sige, at klages ikke undersøges alene med udgangspunkt i eleven, som har indgivet klagen.

NGH’s bestyrelse vurderer klagen og giver eleven og/ eller forældremyndighedsindehaveren en afgørelse, som kan få følgende udfald:

 • Ikke medhold.
 • Delvist medhold.
 • Fuldt medhold.

Eleven og/ eller forældremyndighedsindehaveren vil modtage en afgørelse af klagen senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen. Afgørelsen vil indeholde en redegørelse af baggrunden for udfaldet. Hvis afgørelsen er delvist medhold eller fuldt medhold, vil den ligeledes indeholde en redegørelse af de indsatser, som NGH skal iværksætte for at rette op på mobbesituationen, samt en konkret plan for iværksættelsen. Når eleven og/ eller forældremyndighedsindehaveren modtager afgørelsen skal de skriftligt erklærer sig enig eller uenig i afgørelsen inden 20 kalenderdage. Hvis eleven og/ eller forældremyndighedsindehaveren erklærer sig enig, bortfalder klagen. Hvis eleven og/ eller forældremyndighedsindehaveren erklærer sig uenig, videresender NGH’s bestyrelse klagen, begrundelse for afgørelsen og vurderingen til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Får eleven og/ eller forældremyndighedsindehaveren ikke fuldt ud medhold, sender NGH’s bestyrelse klagen, begrundelse for afgørelsen og vurderingen videre til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

For mere information
Kontakt skolen for at modtage hjælp til klage eller på DCUM’s hjemmeside via følgende link:

DCUM klageinstans mod mobning, ungdomsuddannelse

 

 

Denne antimobbestrategi og tilhørende handlingsplan er udformet med udgangspunkt i DCUM’s vejledninger.

DCUM's værktøjer og vejledninger

 

Bestyrelsen har fastsat Antimobbestrategien d. 18. maj 2022.