Spring navigationen over og gå direkte til indhold

HF3

En uddannelse for dig, der har særlige behov og brug for ro, tid og støtte.

Hvem er HF3 til?
HF3 er målrettet dig, der ønsker at læse videre fx på en mellemlang erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse fx pædagog, politibetjent, lærer, socialrådgiver eller i sundhedssektoren, men har brug for ekstra støtte gennem dine tre år på NGH. Ønsker du senere at søge ind på en lang videregående uddannelse på fx universitetet, kan du tage supplerende fag på VUC efter din HF-eksamen.

Du skal visiteres til HF3 (hvis du fx har ordblindhed, angst, ADHD mv.)

På HF3 støtter vi dig ved at have faste rammer, bl.a. i form af et fast lokale, en kortere og roligere skoledag, hvor vi tager hensyn til dit udgangspunkt for at deltage i klassefællesskabet. Sammen med faste mentorsamtaler giver vi dig de bedste forudsætninger for at gennemføre din HF.

På ”Adgangskortet” kan du se hvilke fag og niveauer, der er nødvendige for at komme ind på forskellige uddannelser. Dit karaktergennemsnit har også betydning.

HF er en bred ungdomsuddannelse, som giver dig indsigt i mange fagområder. På HF kombinerer vi i højere grad teori og praksis, og målretter undervisningen mod den karriere og uddannelse, du vælger efter HF. Det sker bl.a. via projekt- og praktikforløb.


Mangfoldighed og fællesskab
På HF3 er der plads til mangfoldighed - og der er plads til dig. Mangfoldigheden vil du opleve både i klassefællesskaber, skolefællesskaber og faglighed. 

På HF3 møder du klassekammerater med forskellige baggrunde. Vi sætter barren højt på NGH og har en forventning om, at du efter evne tager ansvar for læring og fællesskabet. Det betyder at vi alle, både elever og lærere, har et ansvar for at skabe et stærkt og givende socialt og fagligt fællesskab, hvor der både er plads til den enkelte og til fællesskabet. Klassefællesskab fungerer kun, hvis alle deltager i fællesskabet og ønsker at bidrage til det.
Målet er, at du som elev udvikler dig mest muligt i samspil med dine klassekammerater, og at du oplever at blive hørt og set.

Fagligheden tager udgangspunkt i den daglige undervisning, valgfag, talenttilbud mv. Fællesskaber er både det store og de små fællesskaber, som du har mulighed for at deltage i, f.eks. idrætsdag, MGP, teaterkoncert, fester, fredagscafeer, temadage, musikcafeer, skolefodboldturneringer, lektiecafeer og selvfølgelig også i forbindelse med aktiviteter med din klasse. I det hele taget har vi fokus på fællesskab og trivsel på HF.


Opbygning
På HF3 bliver du undervist i obligatoriske fag, faggrupper samt din fagpakke "Mennesker og samfund" og valgfag, og der indgår derudover et antal projekt- og praktikforløb.

De obligatoriske fag og faggrupper er for alle elever:

  • Dansk på A-niveau.
  • Engelsk på B-niveau.
  • Matematik på C-niveau.
  • Kultur- og samfundsfaggruppen (KS) bestående af historie på B-niveau og religion og samfundsfag på C-niveau.
  • Naturvidenskabelig faggruppe (NF) bestående af biologi, geografi og kemi, alle på C-niveau.
  • Billedkunst på C-niveau.
  • Fagpakkefagene samfundsfag på B-niveau og psykologi på C-niveau.

Efter hvert fag skal du til eksamen. I nogle fag både skriftligt og mundtligt (dansk, engelsk og matematik), i andre fag kun mundtligt (KS, NF og billedkunst), dine fagpakkefag: Samfundsfag og psykologi samt valgfag. Desuden skal du skrive en større skriftlig opgave (SSO) i foråret på 3. år på HF3.


Opstarten i HF3

Første skoledag ligger én dag før alle andre elever på skolen for HF3-elever. Det giver en roligere start.

Du har modtaget et program for første skoledag i dit velkomstbrev. Her vil det også fremgå, hvor du skal møde på skolen. Dine to klasselærere vil stå klar til at tage imod dig.

I de første dage foregår der forskellige introduktionsaktiviteter på skolen. De øvrige 1.-klasser mødes i aulaen første hverdag, efter at du er startet. Når skolens rektor går på scenen og byder velkommen sammen med lærernes formand og elevrådsformanden, går din klasse også ud til aulaen. Her vil der være nogle festlige og musikalske indslag, inden klasserne går til hver deres lokale.

 

Studietur
Normalt tager HF3-klasserne på en tre dages studietur til Berlin i september i 2.HF. På studieturen vil to lærere og en hjælpelærer deltage og have et fagligt program, som er tilpasset eleverne på HF3.

Der afholdes et forældremøde inden studieturen, hvor det er muligt at stille spørgsmål til turen.


Skolens samarbejdet omkring HF3-klasserne
Klassens lærere arbejder tæt sammen, og afholder jævnligt møder og taler om, hvordan de kan støtte dig og din klasse, så I får den bedst mulige skoletid på NGH. Blandt klassens lærere er to teamlærere, som har ansvaret for hverdagen i klassen.
HF3-klasserne har også to hjælpelærere tilknyttet, som assisterer læreren i udvalgte moduler.
Hver HF3-klasse har desuden en mentor tilknyttet, som du mødes med ca. hver anden uge, hvor I taler om din hverdag, og mentoren støtter dig i de udfordringer, du kan opleve.

Endelig har klassen en studievejleder, som holder øje med fravær og sammen med klassens mentor løser de lidt større udfordringer, du som HF3-elev kan støde på. I den forbindelse kan dine forældre/værge blive inviteret til et netværksmøde, så du, dine forældre og skolen sammen kan finde den bedste løsning.


Forældresamarbejdet

På HF3 har vi særligt i starten af de tre år fokus på forældresamarbejde, og vi indkalder til et informationsmøde om opstarten på HF3 før sommerferien.
I september i 1.HF afholder vi et forældremøde (hvor eleverne også er velkomne) om opstarten i klassen. Her er det muligt at stille spørgsmål til bl.a. skoledagen på HF3.

I løbet af de tre år på HF3 er det målet, at eleverne bliver klædt på til selv at stå for deres skolegang. Vi beder dog de elever, der er fyldt 18, om at skrive under på, at vi må kontakte deres forældre/værge i forbindelse med information og praktiske forhold omkring skolen. 


Hvordan bliver jeg optaget på HF3?

Du skal visiteres til HF3. Ifm. optagelsen kommer du til en samtale, hvor du skal medbringe afgangsbevis eller bevis for standpunktskarakterer og eventuelle diagnosepapirer fx i forbindelse med ordblindhed eller anden diagnose.

Kontakt vejleder Henrik Rose, hvis du har spørgsmål.

Du laver en ansøgning på www.optagelse.dk senest 1. marts. Vælg Næstved Gymnasium og HF, HF, derefter vælger du valgfag samt sætter kryds i forrangstype "Klasser for elever med særlige behov (f.eks. ordblindhed) (forlænget forløb)".

Gymnasiet skal også modtage kopi af dine skolepapirer og en lægefagligt dokumenteret diagnose og/eller ordblindetest. Det kan gøres på tre måder. Du kan:

- sende en kopi af disse dokumenter som almindeligt brev (mærk kuverten "HF3") eller 

- komme forbi og aflevere dem (mærk kuverten "HF3") eller 

- sende dem elektronisk til sekretær Mette Klog. Skriv "HF3" i emnefeltet. 

(Der kan i særlige tilfælde søges efter 1. marts. Henvend dig til skolen og aftal nærmere). Du bliver herefter indkaldt til en visitationssamtale.

Du kan læse om øvrige optagelseskrav på ug.dk