Lovpligtig information

Ifølge bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal en skole eller en uddannelsesinstitution sikre, at følgende er oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens hjemmeside, jf. dog § 3, stk. 1: 

1) Skolens eller institutionens aktuelle uddannelser, uddannelsernes mål, fagudbud og læseplaner m.v. Se uddannelser under Faglighed.

2) Skolens eller institutionens aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt, herunder pædagogisk praksis og indsatsområder.
Se skolens vision

3) Skolens eller institutionens karaktergivning m.v., jf. stk. 2. 

Se Undervisningsministeriets hjemmeside: 
Gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform
Gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform

4) Elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse. Skolerne eller institutionerne anvender centrale databaser, der stilles til rådighed af vedkommende minister, medmindre denne bestemmer andet. 
Se Undervisningsministeriets hjemmeside: 
Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser  
Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse

5) Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles eller institutions undervisning, bortset fra oplysninger om en enkelt lærers undervisning og evalueringer, hvor alene skolens ansatte har medvirket. 
Se skolens evalueringsstrategi og planen for de interne prøver.


Ifølge bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser skal skolen på grundlag af selvevaluering udarbejde skriftlige opfølgningsplaner, som minimum hvert 3. år, der kan realiseres inden for den gymnasiale lovgivning og de økonomiske rammer for den enkelte uddannelse. 

Stk. 2. Opfølgningsplanen skal hvile på den dokumentation, der er fremkommet i forbindelse med selvevalueringen, og skal indeholde ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål. Det skal tillige fremgå af opfølgningsplanen, hvilke handlinger institutionen iværksætter som led i opfølgningen og inden for hvilken tidsplan, handlingerne vil blive iværksat. 
Stk. 3. De seneste to opfølgningsplaner skal være tilgængelige på institutionen og på institutionens hjemmeside. 

Skolen har bl.a. fokuseret på fravær og frafald. Se den pædagogiske handleplan ovenfor. 

Ifølge lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsen. 

Stk. 2. Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på uddannelsesstedet for elever og studerende og andre interesserede. 

Stk. 3. Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år. 

§ 7. Undervisningsmiljøvurderingen skal mindst indeholde følgende elementer: 
1) Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø, 
2) beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer, 
3) udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og 
4) forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. 

Se vurderingen af elevtrivselsundersøgelserne i 2014 og vores handleplan ud fra elevtrivselsundersøgelsen i 2015

NGH anvender sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelse. Se dem her.

NGH anvender individuel kompetencevurdering, se (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117370)

Hvis du får brug for gymnasial supplering, se muligheder og udbydere her.

Læs skolens årsrapport 2010 her

Læs skolens 
årsrapport 2011 her

Læs skolens 
årsrapport 2012 her

Læs skolens 
årsrapport 2013 her

Læs skolens 
årsrapport 2014 her

Læs skolens årsrapport 2015 her

Læs skolens årsrapport 2016 her

Læs skolens årsrapport 2017 her

 

Læs rektors resultatlønskontrakt 2015-2016 her

læs rektors resultatlønskontrakt 2016-2017 her

læs rektors resultatlønskontrakt 2017-2018 her

læs rektors resultatlønskontrakt 2018-2019 her

 

Uddrag fra referat af bestyrelsesmøde 28. aug. 2017

2.0 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2016-2017

Skolens indsatsområder er besluttet af bestyrelsen gennem fastlæggelse af Rektors resultatlønskontrakt.

I bilag 1 og 2 findes en opsummering af ledelsens vurderinger vedrørende arbejdet indenfor resultatlønskontraktens områder. På mødet drøftes ledelsens vurdering, og bestyrelsen fastlægger udbetalingsgraden af resultatlønnen efter indstilling fra formand og næstformand.


2.1 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter redegørelsen og fastlægger udbetalingsgraden.

 

Beslutning:

ST gjorde rede for de indikatorer, der ligger til grund for udarbejdelse af materialet. Redegørelsen blev gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen tiltrådte formandskabets indstilling om en udbetalingsgrad på 94,5%

Formandskabet vil gerne have indblik i øvrige leders resultatlønskontrakter. ST er bemyndiget til at udfærdige resultatlønskontrakter, og revisorerne følger processen. Formandskabet orienteres på efterfølgende møde.
Bestyrelsen ønsker fortsat løbende tilbagemelding på opfyldelse af indsatsområderne.

 


Se endvidere
Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling 
Bekendtgørelsen om uddannelse til studentereksamen
Bekendtgørelsen om uddannelse til hf