Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Whistleblower-ordning

Næstved Gymnasium og HF har etableret en whistleblowerordning, hvor medarbejdere kan indberette kritisable forhold.

Gennem whistleblowerordningen kan medarbejdere på Næstved Gymnasium og HF fortroligt indberette forskellige typer af alvorlige forhold, der vedrører organisationen. Det kan f.eks. være mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd herunder forhold vedrørende bestikkelse og korruption, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og økonomisk kriminalitet i øvrigt samt brud på persondatasikkerheden, alvorlige skader på miljøet, interessekonflikter, seksuel chikane eller anden grov chikane samt grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen i øvrigt. 

Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til skolens kendskab.

Ansatte kan indberette gennem en whistleblowerportal:

https://whistleblowersoftware.com/

Der kan kun indberettes skriftligt.

Der indberettes fortroligt med angivelse af navn og kontaktoplysninger, eller man kan vælge at indberette anonymt.

Man er beskyttet mod negative konsekvenser/represalier, hvis man har indberettet til whistleblowerordningen i god tro. Man vil som udgangspunkt blive anset for at være i god tro, hvis man havde en rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at de indberettede oplysninger var omfattet af whistleblowerordningen.

Hvis medarbejdere oplever at blive mødt med negative ledelsesreaktioner, når de har benyttet whistleblowerordningen, kan de rette henvendelse til whistleblowerordningen (jf. ovenfor), til en tillidsrepræsentant eller til medarbejderens faglige organisation.

Læs mere om rammerne for brug af ordningen og hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med indberetning på whistleblowerportalen og på skolens intranet.

 

Status pr. 1. december 2022: Næstved Gymnasium og HF's whistleblowerordning har ikke modtaget nogen henvendelser fra ansatte.