Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Studie og ordensregler

Studie- og ordensreglerne ved Næstved Gymnasium og HF støtter en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen, ligesom de bidrager til et godt undervisnings- og læringsmiljø på et højt fagligt niveau. 

Reglerne skal understøtte skolens værdier om gensidig respekt, åbenhed, samarbejde og demokrati, og de skal medvirke til en positiv omgangstone, der fremmer dialog, personlig udvikling og de gode fællesskaber. 

Det er vigtigt, at du som elev sætter dig grundigt ind i reglerne.

 

 

Formål

Studie- og ordensreglerne på Næstved Gymnasium og HF (NGH) har til formål at medvirke til at opfylde uddannelsesmålene, støtte positiv og studiefremmende aktivitet på skolen, samt bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø på et højt fagligt niveau.

Reglerne skal understøtte skolens vision om, at alle elever får de bedste forudsætninger for læring, deltagelse i fællesskaber og medansvar i en bæredygtig hverdag, samt skolens værdier om åbenhed, gensidig respekt, samarbejde og demokrati. De skal desuden medvirke til elevtrivsel og en positiv omgangstone, der fremmer dialog og personlig udvikling.

Eleverne har pligt til at holde sig orienteret om skolens studie- og ordensregler. Skolen skal orientere eleverne om reglerne og om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Orienteringen sker som led i introkurset for førsteårselever. Derudover findes reglerne skriftligt på skolens hjemmeside og i hæftet Hvem, hvad, hvor.

NGH’s studie- og ordensregler er fastsat af skolens ledelse efter drøftelse med og behandling af elevrådet, pædagogisk råd og skolens bestyrelse. Reglerne er gældende for alle skolens elever under hele deres uddannelsesforløb. Studie- og ordensreglerne for NGH er fastsat i henhold til bestemmelserne i gældende lovgivning.

Studieregler

NGH’s studieregler omhandler regler for elevernes studiemæssige forhold i relation til deres uddannelse.

Møde- og aktivitetspligt

Skoledagen foregår normalt i tidsrummet kl. 8-17. Elever skal være til rådighed for undervisning inden for dette tidsrum. Ændringer af det normale skema bliver varslet mindst 1 uge før ændringen. Dog med undtagelser, for eksempel i forbindelse med sygdom. Eleverne har ikke et fast ugeskema. Der vil tværtimod løbende være ændringer i forbindelse med skoledagen. Oplysningerne herom offentliggøres i Lectio, og eleverne har pligt til dagligt at følge med i ændringer i Lectio.

Elever har pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Dette indebærer blandt andet:

 • Rettidigt fremmøde og aktiv deltagelse i undervisning, der kræver fysisk tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en fysisk tilstedeværende lærer. Det gælder uanset om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, herunder ved ekskursioner m.v.
 • Aktiv deltagelse i anden omlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
 • Rettidig aflevering af skriftlige opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat i opgavebeskrivelsen.
 • Deltagelse i eksamener, terminsprøver, årsprøver, andre interne prøver og lignende. Bemærk, at skolen, som udgangspunkt, vil bede om en lægefaglig dokumentation, hvis en elev ikke møder op. Eleven skal selv betale eventuel udgift til den lægefaglige dokumentation. Eleven har kun ret til sygeprøver ved lægedokumenteret fravær. Deltagelse i eksamener, terminsprøver, årsprøver, andre interne prøver og lignende er en forudsætning for oprykning og indstilling til eksamener.
 • Undlade snyd og lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at eleven selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse. Dette gælder ligeledes ved aflæggelse af de nødvendige prøver.
 • Deltagelse i ekskursioner m.v. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning.
 • Bortrejste elever, til skolerelaterede aktiviteter, har pligt til at følge med i den undervisning, som afholdes af skolen, mens de er væk, herunder virtuelle moduler og skriftlige afleveringer. I forbindelse med flerdagsekskursioner og –rejser skal lærerne give rimelige vilkår. For eksempel kan en opgave meldes ud 3 uger i forvejen, eller eleven kan aftale med en lærere om af få ekstra tid til en aflevering efter hjemkomst. Det er elevens ansvar at lave en aftale med den pågældende lærer.
 • Ferie kan kun afholdes i de perioder, som fremgår af skolens ferieplan. Skolen giver ikke fri til ferier inden for undervisningstiden. Holder en elev ferie i undervisningstiden eller bliver væk fra fællesarrangementer med mødepligt, for eksempel translokation, sommer- eller juleafslutning m.v., vil eleven modtage en mundtlig tilretteanvisning. Hvis eleven er under 18 år, vil forældremyndighedsindehavere også blive orienteret. Ferie inden for undervisningstiden kan ligeledes resultere i sanktioner eller have betydning i forhold til oprykning til næste klassetrin.
 • Mødepligt og aktiv deltagelse til skrivedage og lektiecafeer, når en elev indstilles til disse. Sørg for at medbringe relevant udstyr og materiale.
 • At holde sig orienteret på Lectio, opslagstavler, informationsskærme, mail m.v. i forhold til lektier, vigtig information, ændring af skema, meddelelser fra lærere eller administration.

Ud over pligten til fysisk fremmøde i undervisningen har elever pligt til:

 • At møde undervisningsparat og velforberedt til undervisningen, herunder lave lektier, medbringe udstyr og andet materiale til undervisningen. Fx bøger, computer, noter m.v.
 • At deltage aktivt og koncentreret i undervisningen.
 • At bidrage til et godt undervisningsmiljø ved blandt andet at undgå uvedkommende snak og støj.
 • At lytte til både læreren og andre klassekammerater.
 • At anskaffe de bøger, den software og andre undervisningsmaterialer i tide, som eleven selv er ansvarlig for at anskaffe.
 • At møde omklædt til idræt, herunder at være iført idrætstøj og sko. Dette er forudsætning for deltagelse i idrætsundervisningen.
 • At udvise hensynsfuld adfærd over for andre elever og skolens medarbejdere.
 • At deltage aktivt i ekskursioner, studierejser og øvrige aktiviteter inden for og uden for skolen m.v. Ekskursioners, studierejsers og øvrige aktiviteters faglige indhold kan indgå i eksamenspensum. Aktiv deltagelse er derfor obligatorisk.
 • At undlade at bruge udstyr til private formål i undervisningen. For eksempel mobiltelefon, computer m.v.
 • At undlade at forlade undervisningslokalet, medmindre andet aftales med den pågældende lærer.

Ved manglende aktiv deltagelse kan elever få fravær, også selvom de er fysisk til stede.

Skolen kan pålægge sanktioner, hvis eleven ikke opfylder pligten til fysisk fremmøde eller aktiv deltagelse i undervisningen.


Mobilfri undervisning - se bilag

 

Virtuel undervisning – se bilag 

 

Fravær

Undervisningen begynder fra det tidspunkt, der er fastsat i skemaet. Hvis en lærer ikke møder op til undervisningen, skal skolens kontor kontaktes.

Skolen fører kontrol med elevernes fremmøde til undervisningen i de enkelte fag. Registreringen sker ved begyndelsen af undervisningen, samt efter eventuel pause. For de enkelte fag beregnes fraværsprocenten i forhold til de afholdte undervisningstimer. Desuden fører skolen kontrol med skriftligt afleveringer og fravær herfor. Hvis en elev ikke afleverer skriftlige afleveringer til det fastsatte tidspunkt, betragter skolen dette som en forsømmelse og registrerer fravær. Desuden registreres fravær for skriftlige afleveringer, hvis opgavebesvarelsen er helt utilstrækkeligt. Elever skal aftale et tidspunkt for tilbageaflevering af den skriftlige opgave med den pågældende lærer.

Endvidere beregnes en samlet fraværsprocent for både fysisk og skriftligt fravær.

Elever er forpligtet til at orientere sig og følge med i sit fravær – både fysisk og skriftligt fravær. Det er muligt at se sin fraværsopgørelse på den lukkede platform Lectio. Her kan man også skrive bemærkninger og angive årsagen til fraværet. Angivelse af årsagen til fravær et relevant, når rektor skal udøve sit skøn over, hvorvidt der kan tilbydes særlige hjælpeforanstaltninger eller om der eventuelt skal iværksættes sanktioner som følge af højt fravær.

Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte undervisningstimer, medregnes som fravær. Konstateringen af fravær er som udgangspunkt uafhængig af, hvordan undervisningen er tilrettelagt. Dokumenteret fravær i forbindelse med forpligtigelser efter lovgivning, for eksempel Forsvarets Dag eller varetagelse af et borgerligt ombud, godskrives. Desuden godskrives skolerelateret fravær, fravær i forbindelse med elevrådsmøder, samt fravær for deltagelse i aktiviteter, som sidestilles med undervisningen, men som umuliggør elevens deltagelse i den skemalagte undervisning. Eleven skal kontakte administrationen for at få godskrevet sit fravær. Alt andet fravær registreres i den objektive registrering, for eksempel trafikforsinkelser, sygdom, læge- eller tandlægebesøg, barsel, køretimer m.v. Kommer en elev for sent til undervisningen eller forlader undervisningen, før den er slut, betragtes dette som fravær fra hele lektionen. Hvis en elev har over 4 dages fravær i træk, kan skolen forlange en lægefaglig dokumentation som dokumentation for fraværet. Eleven skal selv betale udgiften til lægefaglig dokumentationen. I tilfælde af sygdom ved eksamen/ prøver, vil skolen kræve en lægefaglig dokumentation for fraværet. Eleven skal selv betale eventuel udgift til lægefaglig dokumentation.

Skolens fraværsregistrering er en objektiv registrering af, om eleven er fysisk tilstede til undervisningen samt om eleven deltager aktivt i undervisningen – se tidligere afsnit for uddybning af, hvad aktiv deltagelse er. Fraværsregistreringen gælder for et skoleår ad gangen. I tilfælde, hvor en elev, i et alvorligt omfang, har tilsidesat fremmøde og aktiv deltagelse i undervisningen og fortsætter i det følgende skoleår, kan rektor beslutte at iværksætte foranstaltninger på baggrund af en samlet vurdering af elevens situation.

Elever med dokumenteret længerevarende sygdom eller kronisk sygdom kan efter en konkret vurdering og aftale med rektor få en særlig ordning, hvor skolen tilbyder erstatningsundervisning. Skolen kan forlange, at eleven afleverer en lægefaglig dokumentation som dokumentation for fraværet. Eleven skal selv betale eventuel udgift til lægefaglig dokumentation. Hvis en elev har været syg som følge af operation, brækket benet, pådraget sig en idrætsskade eller lignende, som gør at eleven ikke er i stand til at køre med offentlig transportmidler, er der mulighed for at ansøge om sygetransport. Henvendelse sker på skolens kontor, hvor eleven skal udfylde en blanket og aflevere lægefaglig dokumentation. Kørsel kan oprettes med 2 dages varsel.

Ved højt fravær har skolens medarbejdere mulighed for at sende eleven i tvungen lektiecafé: Skriw. Desuden mister eleven muligheden for deltagelse i skoleaktiviteter, hvor fraværet normalt godskrives. For eksempel elevrådsarbejde, musical og lignende. Dette gælder desuden frivillige skoleaktiviteter, som foregår i undervisningstiden, men hvor fraværet ikke godskrives.

Studieaktivitet er en forudsætning for modtagelse af SU. Ved manglende studieaktivitet forvalter skolen SU-loven, herunder fratagelse af SU. Rektor afgør, om en elev er studieaktiv. En elev vurderes studieinaktiv, hvis eleven ikke følger den obligatoriske undervisning, afleverer de skriftlige opgaver og går til prøver og eksamener efter de regler, der gælder for uddannelsen. Hvis dette sker, bortfalder elevens ret til SU. Hvis eleven efterfølgende overholder mødepligt og afleveringspligt og kan indhente det forsømte, har eleven igen ret til SU.

Fritagelse

Skolen kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene. Det samme gælder for en elev, der af andre midlertidige grunde ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag. Eleven kan blive bedt om lægefaglig dokumentation for fritagelsen. Eleven skal selv betale udgiften til en eventuel lægefaglig dokumentation. Eleven og forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, skal i forbindelse med fritagelsen skriftligt orienteres om de mulige konsekvenser heraf. Permanent fritagelse fra et fag indebærer, at eleven skal have et ekstra fag eller løfte et fag til et højere niveau.

Snyd og lignende

På NGH anser vi det for en vigtig opgave, at eleverne lærer at handle etisk, og at deres eksamensresultat (karaktergennemsnit) afspejler deres egen, selvstændige indsats. Derfor tolererer vi ikke snyd og/eller plagiat med det skriftlige arbejde i den daglige undervisning.

Elever har pligt til at aflevere skriftlige opgaver i det omfang, som skolen har fastsat og med den kvalitet i besvarelsen, der forudsættes af fagets minimumskrav. En aflevering vil blive bedømt efter dets kvalitative indhold. Den skriftlige aflevering skal skrives af eleven selv og citater fra andre værker, som eleven bruger, skal angives i citationstegn og med kildehenvisning. Manglende citationstegn og manglende kildehenvisning betragtes som snyd/ plagiat.

Alle skriftlige afleveringer tjekkes for plagiat via et elektronisk anti-plagieringsprogram. Plagiering er snyd. At plagiere betyder, at lave en direkte efterligning af noget andet, men at foregive at det er ens eget. Det vil sige, at kopiering og direkte afskrift fra andres opgaver, er plagiering. Dette gælder både ved afskrift af hele og delvise afsnit.

Her kan du se, hvad der kan vurderes som snyd.

Snyd med afleveringer tæller ikke som afleveret, og eleven får karakteren -3 for opgaven, da opgaven ikke kan sige noget om elevens færdigheder eller kompetencer. 

Snyd ved terminsprøver, årsprøver, eksamen og bekendtgørelsesfastlagte større opgaver sanktioneres med bortvisning fra den pågældende eksamen/ prøve eller karakteren -3. I tilfælde hvor eleven bliver bortvist fra den pågældende eksamen/ prøve, kan eksamen/ prøven først aflægges ved næste ordinære eksamenstermin eller afleveringsfrist. NGH følger og behandler snyd ved eksamen/ prøver efter gældende eksamenslovgivning og –bekendtgørelse.

(link)

Oprykning til næste klassetrin

Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen af det hidtil gennemførte undervisningsforløb. I samme forbindelse tager skolen stilling til, om eleven skal nægtes oprykning til næste klassetrin. Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klassetrin, hvis eleven har under 2,0 som uvægtet gennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået ved officielle eksamener, prøver m.v., samt standpunktskarakterer. Elever har krav på oprykning til næste klassetrin, hvis eleven har 2,0 eller derover som uvægtet gennemsnit.

Rektor kan træffe afgørelse om, at en elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan gå det klassetrin om, som eleven senest har gennemført. Det er en forudsætning for afgørelsen, at eleven ikke bliver mere end 2 år længere om at fuldføre sin uddannelse, end den er tilrettelagt til at vare, samt at eleven ikke tidligere er nægtet oprykning til næste klassetrin. Hvis rektor ikke træffer afgørelse om at lade eleven gå klassetrinnet om, udskrives eleven fra uddannelsen.

Ordensregler

NGH’s ordensregler omhandler regler for orden og samvær i forbindelse med undervisningen, på skolen og uden for skolen, herunder i elevernes fritid.

Elever har pligt til at følge skolens ordensregler for orden og samvær på NGH. Reglerne gælder både adfærd inden for og uden for skolen, samt i elevernes fritid, hvis deres adfærd har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder orden og samvær på skolen. Enhver adfærd, som har en negativ indvirkning på undervisningsmiljøet, herunder orden og samvær på skolen, accepteres og tolereres ikke.

På NGH forventes det, at alle viser hensyn, omtanke og respekt over for andre, herunder imødekommenhed, tolerance og accept af retten til forskellighed.

Almene normer for god orden og godt samvær

Elever skal overholde almene normer for god orden og godt samvær, herunder digitalt, fysisk og via sprogbrug. Der skal være respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes samt mellem eleverne, bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Reglerne indebærer endvidere, uanset deres konkrete indhold, en pligt for eleverne til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som skolen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på skolen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt. Dette gælder uanset om anvisningerne er fastsat i skolens studie- og ordensregler, gives af skolens medarbejdere eller vagtkorps.

NGH’s forventninger til elevernes adfærd omfatter ligeledes deres online-aktiviteter og brugen af digitalt udstyr. Alle elever skal udvise god og respektfuld digital adfærd og IT-etik. Det er imod skolens ordensregler at anvende sociale netværk og medier på en måde, som kan opleves som krænkende og nedværdigende for elever og medarbejdere på skolen. Elever må ikke have et offentligt eller privat forum, for eksempel på Facebook, der diskuterer skolens medarbejdere eller elever, uden forinden at have indhentet skriftlig tilladelse fra vedkommende. Dette gælder uanset om der er tale om positive eller negative tilkendegivelser. Afgangselevernes blå bog skal udformes sådan, at ingen elever, lærere eller andre medarbejdere kan følge sig krænket eller hængt ud.

På NGH skal skolens elever bruge skolens undervisningssprog, som det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt og så alle kan deltage i det sociale fællesskab. Med undervisningssprog menes, sprog som undervisningen foregår på. Elever skal tale til og om hinanden med respekt. Brug af nedsættende øgenavne, generel hård tone og krænkende sprogbrug, herunder om udseende, påklædning og religion, er i strid med NGH’s værdier og ordensregler – uanset om det foregår mellem elever, som indbyrdes accepterer sprogbruget.

Elever skal desuden respektere regler for ro og orden på studieture, samt følge læreres anvisninger og påbud uden diskussion. Overtrædelse af skolens ordensregler på studieture kan medføre hjemsendelse for egen regning. Vær opmærksom på at hjemsendelsen sker uden ledsager. Elever kan desuden miste retten til at deltage i evt. studierejse senere i sit studieforløb.

Aktiviteter ud af huset
Ved ud-af-huset-aktiviteter er eleverne skolens ambassadører, og derfor kræver skolen, at eleverne her udviser særlig ansvarlig adfærd. I forbindelse med længerevarende ekskursioner m.v. er der udformet særlige regler, som eleverne skriftligt skal tilslutte sig på forhånd. For elever under 18 år, skal forældrene skrive under.

Støj og larm

Al adfærd skal ske under hensynstagen til, at man færdes på et undervisningssted. På fællesarealer, som støder op til lokaler, og som benyttes til studieaktiviteter, skal al adfærd tage hensyn til undervisning. Der foregår meget gruppearbejde i fællesarealerne, der skal derfor være arbejdsro. Det vil sige, at elever skal tage hensyn til andre elever på skolen, herunder undgå unødig støj, larm og lignende. Dette gælder særligt under afvikling af undervisning, eksamen og årsprøver, hvor elever skal tage hensyn til andre elever, som er til prøve. Når elever bevæger sig på skolens område, skal de opføre sig på en sådan måde, at de ikke forstyrrer elevers og læreres studieaktiviteter.

Skolens bygninger, lokaler, arealer, faciliteter og inventar

Skolens bygninger, lokaler, arealer, faciliteter og inventar er forbeholdt skolens ansatte og elever. Der er derfor ikke adgang for uvedkommende på skolen.

Skolens bygninger er gamle, og der skal værnes om dem. De fysiske rammer skal inspirere og bidrage til et godt undervisningsmiljø. Derfor er det nødvendigt, at elever rydder op efter sig selv efter hver undervisningstime og efter ophold i fællesarealerne. Elever skal behandle skolens bygninger, lokaler, arealer, faciliteter og inventar på en hensynsfuld og respektfuld måde, herunder blandt andet deltage i individuel og fælles oprydning.

De enkelte klasser er ansvarlige for, at der er ryddet op i lokalerne, inden de forlader lokalet, og at stolene er sat op. Dette gælder desuden ved brug af skolens arealer. Eleverne skal selv rydde op efter sig – indendørs og udendørs, herunder placere brugt service på de dertil beregnede vogne, anbringe affald i skraldespandene og hænge sin stol på efter brug. Derudover vil klasserne på skift, i en uge ad gangen, være ansvarlig for oprydning af et forudbestemt fællesareal.

Indtagelse af mad, slik, frugt, drikkevarer m.v. foregår ikke i undervisningstiden og må ikke være til ulempe for andre.

Kantineområdet og skolens andre fælles arealer anvendes både som studie- og spiseområde. Der skal derfor være arbejdsro i undervisningstiden.

Elever må ikke anvende skolens bygninger, arealer, faciliteter og inventar til andre formål end undervisning uden forudgående aftale og tilladelse fra rektor. Dette gælder ligeledes indsamling, opslag, plakater og reklamering m.v.

Elever skal overholde gældende lovgivning på skolens areal. Forhold, der for eksempel er omfattet straffeloven, vil blive anmeldt. Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler for erstatning. Det betyder, at elever har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom, herunder skolens bygninger, lokaler, arealer, faciliteter, inventar m.v., eller noget, der tilhører andre elever eller medarbejdere. Det samme gælder, når eleverne er på faglige ekskursioner, studieture m.v. Skolens møbler må ikke flyttes udendørs.

Mobning

På NGH ønskes en mobbefri fællesskabskultur. Skolen accepterer og tolererer ikke mobning, chikane, seksuel chikane, vold, trusler, diskrimination eller anden form for krænkende eller nedværdigende adfærd – hverken rettet mod elever, medarbejdere eller gæster. NGH tager klart afstand til enhver form for ovenstående adfærd, uanset om denne adfærd foregår direkte og indirekte, fysisk og psykisk, digitalt og analogt, skriftligt og eller mundtligt, i og uden for skoletiden i alle sammenhænge, der kan relateres til NGH. For eksempel klassefester i privat regi, sociale medier, på studieture og lignende.

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) definerer anno 2021 mobning som sårende, krænkende eller nedværdigende handlinger, hvor én eller flere personer bevidst eller ubevidst holdes uden for fællesskabet regelmæssigt, vedvarende og over længere tid. Det kan for eksempel ske ved, at én eller flere personer ignoreres, bagtales, latterliggøres med videre. De negative mobbehandlinger kan udføres af én eller flere personer. Mobning opstår i fællesskaber og er et resultat af uhensigtsmæssige gruppedynamikker, utryg kultur blandt grupper samt manglende tolerance og sammenhold.

Mobning er et problem, som vedrører alle, uanset om man er mobber, offer eller passiv observatør. Derfor er alle elever og medarbejdere på NGH ansvarlige for at sikre, at krænkende adfærd ikke finder sted.

Der henvises i øvrigt til skolens antimobbestrategi, hvori mobning defineres, tiltag mod mobning skitseres og proceduren i tilfælde af mobning præciseres: NGH's antimobbestrategi.

Vold og truende adfærd

NGH tolererer ikke nogle former for vold og truende adfærd. Dette betragtes som særlig grove overtrædelser af ordensreglerne. NGH tager klart afstand til enhver form for ovenstående adfærd, uanset om denne adfærd foregår direkte og indirekte, fysisk og psykisk, digitalt og analogt, skriftligt og mundligt, i og uden for skoletiden i alle sammenhænge, der kan relateres til NGH. For eksempel klassefester i privat regi, sociale medier, på studieture og lignende.

Hvis en elev fremsætter trusler, udøver tyveri på skolen, begår vold eller anden form for kriminalitet på skolen, vil eleven blive bortvist og der vil eventuelt ske politianmeldelse.

Rygning, indtagelse og besiddelse af alkohol og andre rusmidler

Elever har pligt til at følge skolens ordensregler vedrørende rygning, indtagelse, besiddelse m.v. af alkohol og andre rusmidler, samt negative virkninger heraf på orden og samværet.

Al rygning, brug af snus samt andre tobaks- og nikotinrelateret produkter må ikke bruges på skolens område eller ved skolerelateret aktiviteter uden for skolens områder, herunder ekskursioner og studieture. Desuden har NGH røgfri skoletid. Det betyder, at rygning, brug af snus samt andre tobaks- og nikotinrelateret produkter er forbudt inden for skoletiden – det gælder både inden for og uden for. Dette gælder hele skoledagen, inklusiv frikvarter og frimoduler.

Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage alkohol på skolens områder eller ved skolerelateret aktiviteter uden for skolens områder, herunder ekskursioner og studieture. Samtidig er det ikke tilladt at møde op på skolen påvirket af eller påvirket af eftervirkningerne af indtagelse af alkohol. Ved særlige lejligheder kan der laves andre aftaler med ledelsen omkring indtagelse af alkohol. For eksempel i forbindelse med caféer eller fester.

Det er ikke tilladt at indtage, være påvirket, udveksle, sælge, distribuere, sælge, købe eller være i besiddelse af euforiserende stoffer og rusmidler på skolens områder eller ved skolerelateret aktiviteter uden for skolens områder, herunder ekskursioner og studieture. Samtidig er det ikke tilladt at møde op på skolen påvirket af eller påvirket af eftervirkningerne af indtagelse af euforiserende stoffer og rusmidler. Det er ulovligt i henhold til dansk narkotikalovgivning og kan medføre øjeblikkelig bortvisning (udskrivning) fra skolen samt politianmeldelse.

Hvis skolen har en konkret mistanke om, at en elev har overtrådt forbuddet mod alkoholpåvirkning eller påvirkning af euforiserende stoffer og rusmidler, samt at eleven fremstår påvirket, kan skolen anmode om, at eleven frivilligt lader sig teste. Nægter man at deltage i en stikprøve eller viser prøve, at man er påvirket, risikerer eleven hjemsendelse eller sanktionering fra skolen.

Billeder, lyd- og videooptagelser, herunder videreformidling

Det er ikke tilladt for elever at tage billeder, lyd- eller videooptagelse af andre elever og medarbejdere på skolens område i og uden for undervisningstiden, herunder ved caféer og fester, eller ved skolerelateret aktiviteter uden for skolens områder, herunder ekskursioner og studieture. Elever må kun tage billeder, lyd- og videooptagelser som et led i undervisningen og efter lærerens anvisninger. Desuden gælder det, at billeder, lyd- og videooptagelser kun må tages efter udtrykkeligt samtykke til alle medvirkende.

Elever må ikke videreformidle eller offentliggøre billeder, lyd- eller videooptagelser af andre uden deres samtykke. Dette gælder særligt af andres private forhold eller hvis billedet, lyd- og/eller videooptagende er af indhold, der er nedværdigende eller kan krænke den andens værdighed, intimitet, blufærdighed eller personlige integritet.

Religion

Religion er en privat sag. Religiøs forkyndelse og fælles religions- eller gudsdyrkelse er således ikke tilladt på skolens område eller i forbindelse med aktiviteter, som skolen arrangerer.

Ekstreme og fundamentalistiske holdninger og adfærd

NGH tillader ikke tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd, der er i strid med uddannelsesformålene, samt anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene.

Opbevaring af personlige ejendele

Elever har selv ansvar for opbevaring af sine personlige ejendele. For eksempel penge, mobiltelefon, computer og andre værdigenstande. Man bør ikke efterlade sine personlige ejendele uden for opsyn. Elever kan med fordel anvende skolens elevskabe til opbevaring. Disse lejes ud via skolens kontor.

Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne, efterladte eller ødelagte personlige ejendele eller lignende genstande.

Parkering

Biler må kun parkeres på parkeringspladsen i de afmærkede både. Bilister skal tage hensyn til gående og cyklende trafikanter på tilkørselsvejene til skolen.

Cykler og knallerter må kun parkeres ved cykelparkeringsområderne.

Elever skal følge gældende færdselsregler og parkeringsanvisninger.

Skolen påtager sig intet ansvar i forhold til skader eller fjernelse af biler. Parkering på skolens område er på eget ansvar.

Egenbetaling

I løbet af elevernes studietid på NGH vil egenbetaling for undervisningsmidler højst være 2.500 kr. Derudover kommer udgifter til studietur, eventuelle sprogrejser, ekskursioner, andre skolerelaterede aktiviteter m.v.

De øvrige undervisningsmidler og bøger stilles gratis til rådighed for eleverne på lånebasis på følgende vilkår:

 • Alle udlån af undervisningsmidler registreres i Lectio på den enkelte elev.
 • Alle lånte bøger skal indbindes af eleven, og eleven skal skrive navn på en label foran på bogen.
 • Der må ikke skrives i lånte bøger.
 • Skolens udlånte undervisningsmidler og bøger skal behandles med respekt. Elever har erstatningspligt, hvis de ødelægger udlånt materiale.
 • Alle udlånte undervisningsmidler og bøger skal afleveres inden for den meddelte tidsfrist, som skolens bogdepot meddeler eleven. Ved manglende aflevering af bøger, er der erstatningspligt. Har en elev ikke afleveret lånte undervisningsmidler eller bøger efter en forudgående rykkerprocedure, sendes sagen i inkasso. Eleven skal i det tilfælde betale inkasso-omkostningen.
 • Eleven skal altid gemme sin kvittering for udlån og aflevering.

Det forventes, at elever har en bærbar computer, som kan medbringes til brug i den daglige undervisning. Eleven har pligt til at arbejde med IT i alle fag.

Sikkerhed
Alle har pligt til at følge skolens sikkerhedsanvisninger. Elever kan finde disse på skolens interne side: NGH's sikkerhedsanvisninger. Dette gælder også ved besøg på andre uddannelsesorganisationer og ved ekskursioner.

Sanktioner

Hvis en af skolens vejledere, uddannelseschefer eller rektor vurderer, at en elev tilsidesætter skolens studie- og ordensregler, har skolen mulighed for at give eleven en pædagogisk tilrettevisning (for eksempel en bekymringsskrivelse) eller sanktionere i forhold til overtrædelsen. Dette omfatter blandt andet en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel vedrørende fravær bortfalder normalt ved skoleårets udløb. En skriftlig advarsel vedrørende andre forhold, for eksempel snyd og lignende uretmæssig adfærd samt øvrige, bortfalder dog ikke og er derfor gældende resten af elevens uddannelse.

 Desuden kan skolen træffe afgørelse om at iværksætte følgende sanktioner:

 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Skolen registrerer elevens fravær under udelukkelsen. Udelukkelsen gælder alle aktiviteter som forekommer i de pågældende dage.
 • Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på skolen og i undervisningen. Dette gælder, når dette kan ordensmæssigt eller pædagogisk begrundes.
 • Tilbageholdelse i normalt højest et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Skolens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til skolen. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som skolen har besluttet at tilbageholde, til skolen. Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtigelse, kan skolen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden. Skolen kan tilbageholde genstanden, af praktiske eller pædagogiske grunde, ud over det tidspunkt, hvor skolens tilbud ophører (skoledagens afslutning).
 • Henvisning af en elev til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Ved iværksættelse af denne sanktion giver skolen ikke afsluttende årskarakterer (årskarakterer) i faget eller fagene. Desuden bortfalder allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i faget eller fagene.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolen træffer beslutning om, at eleven på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Skolen kan træffe afgørelse om at iværksætte sanktioner vedrørende en elevs adfærd uden for skolen, herunder i elevens fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på skolen. Desuden gælder, at skolen kan sanktionere enkeltvis eller i kombination.

Skolen kan iværksætte en foreløbig foranstaltning, at eleven midlertidigt, blandet andet mens en sag undersøges nærmere, ikke må være til stede på skolen eller i undervisningen (midlertidig hjemsendelse) eller kun må være til stede på skolen i et nærmere bestemt omfang (midlertidig begrænset adgang til skolen). Det gælder ved:

 • Situationer, hvor skolen anser det for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på skolen om overholdelse af skolens studie- og ordensregler. For eksempel situationer, hvor det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på skolen og som i givet fald vil kunne medføre en bortvisning (udskrivning).
 • Situationer, hvor skolen anser det for påkrævet for umiddelbart at opretholde ordenen og samværet på skolen samt andre elevers og medarbejderes deltagelse i undervisningen.

Skolen kan træffe afgørelse om at iværksætte en betinget sanktion, for eksempel en studiekontrakt. Det vil sige, at skolen, når vi træffer afgørelse om en sanktion, kan gøre iværksættelsen af sanktionen betinget af, at eleven ikke igen overtræder institutionens studie- og ordensregler, eventuelt i en nærmere fastsat periode. Vilkårene for en betinget sanktion skal være pædagogisk begrundet. For eksempel:

 • At eleven inden for en nærmere frist udbedrer de skadevirkninger som er til følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
 • At eleven inden for en nærmere frist gennemfører nærmere bestemte aktiviteter på en tilfredsstillende måde. Aktiviteterne skal være egnede til at forebygge, at eleven ikke overtræder skolens studie- og ordensregler på samme måde igen, eller være egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, medarbejdere eller andre bliver forligt eller forsonet.

Når skolen træffer afgørelse om iværksættelse af en sanktion i medhør til skolens studie- og ordensregler, gælder følgende regler:

 • Afgørelsen træffes efter bestemmelserne i forvaltningsloven, herunder bestemmelserne om habilitet, parthøring, begrundelse og klagevejledning. For elever, der er undergiver forældremyndighed, inddrages elevens forældremyndighedsindehaver.
 • Afgørelsen skal træffes på et retligt grundlag og med et indhold, der er sagligt, herunder med en sanktion, der er rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.
 • Før iværksættelse af sanktionerne: midlertidig udelukkelse, henvisning til prøve i et eller flere fag, fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, samt bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen, skal eleven have modtaget en skriftlig advarsel, hvori det fremgår, at eleven ved gentagen overtrædelse af studie- og ordensreglerne, vil kunne modtage en af ovenstående sanktioner. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan skolen dog iværksætte sanktionen uden forudgående skriftlig advarsel.
 • Skolen træffer så vidt muligt afgørelse om: henvisning til prøve i et eller flere fag, fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse.


Klageadgang

Elever kan klage over retlige spørgsmål i forbindelse med skolens afgørelse om iværksættelse af en sanktion. Klage over bortvisning (udskrivning) af uddannelsen er ikke begrænset til retlige spørgsmål.

Klagen skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og sendes til skolen. Skolen skal have modtaget elevens klage senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven vil klage over. Dog skal skolen have modtaget klager over skriftlige advarsler og sanktionerne: Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter, midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage samt forbud mod at medbringe og anvende bestemte private genstande, senest 5 dage, inklusive dage uden undervisning, efter at eleven har modtaget afgørelsen.

Hvis skolen ikke imødekommer elevens klage fuldt ud og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udformer skolen sine eventuelle bemærkninger til klagen. Senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, at skolen har modtaget elevens klage, modtager eleven skolens eventuelle bemærkninger og har herefter lejlighed til at komme med sine bemærkninger til skolens bemærkninger. Fristen herfor er 5 dage, inklusive dage uden undervisning. Slutteligt sender skolen klagen, skolens eventuelle bemærkninger samt elevens eventuelle bemærkninger afsted til STUK. Dette sker senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter skolen har modtaget elevens bemærkninger eller tidsfristen herfor er udløbet.

Klager over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre skolen eller STUK i gange særlige tilfælde træffer beslutninger herom. Det gælder navnlig situationer, hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den påklagede afgørelse vil blive ophævet. Det betyder, at klagen ikke afbryder iværksættelsen af sanktionen, mens klagen behandles.