Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Vision og værdier

På NGH arbejder vi for, at alle elever får de bedste forudsætninger for læring, deltagelse i fællesskaber og medansvar i en bæredygtig hverdag.

Sådan lyder NGH’s vision fra 2023. 

Vi sætter barren højt på NGH. Ikke blot er vores mål at dygtiggøre eleverne rent fagligt – vi ønsker også at danne dem og klæde dem på til videre uddannelse.

Læring foregår i mange forskellige kontekster på NGH og er ikke alene knyttet til det klassiske undervisningsrum og til fagene. Hos os understøttes og udvikles elevernes læring også fx i de sociale fællesskaber, ved de frivillige aktiviteter og ved ud-af-huset-aktiviteter.

Målet er, at hver enkelt elev udvikler sig mest muligt i samspil med andre, og at hver enkelt elev oplever at blive hørt og set og får mulighed for at selv at bidrage til fællesskaberne på skolen.

På NGH er fællesskaber aldrig envejs. Et klassefællesskab eksisterer ikke, hvis kun få deltager og vil det. Både læring og fællesskaber kræver deltagelse, engagement og medansvar. Vi forventer og forpligter hinanden og vores elever til at tage ansvar for læringen og fællesskabet.

Bæredygtighed ikke blot pantsystemer, plantning af nye træer og påfyldning af blæk i tusser på NGH. Det er også en måde at være sammen på i hverdagen. Det er også undervisning, didaktik og læring. Bæredygtighed er ikke kun noget vi gør, det er også noget vi er.

På NGH er vores vision ikke bare tomme ord. Den er både et pejlemærke og er virksom i vores dagligdag. Visionen er for os alle.  

 

Værdier på NGH

Tillid og samarbejde: På NGH møder vi hinanden med tillid og respekt. Vi tror på hinandens gode intention og tror på, at vi bliver klogere og dygtigere ved at samarbejde. Et godt samarbejde på NGH tager afsæt i ærlighed, åbenhed og ordentlighed. De tre værdier er forudsætningen for den holdånd, der skal præge NGH. 

Ærligheden viser sig ved, at vi tør sige og vise vores meninger. Vi hjælper hinanden til at blive bedre gennem konstruktiv feedback. Vi tør fejle og vi tør sætte os selv på spil i samarbejdet, så vi sammen udvikler os og bliver bedre. 

Åbenheden viser sig ved, at vi lytter og er nysgerrige på hinanden. Vi tror på, at vi hver især har noget at byde på og derfor kan vi blive klogere ved at møde hinanden med åbenhed.

Ordentligheden viser sig ved, at vi hjælper hinanden og tager medansvar for både elever og kollegers trivsel og udvikling samt skolen som helhed. Ingen, som har brug for hjælp, må blive ladt alene på NGH. 

Ro, fordybelse og nærvær: På NGH skaber vi rammer for ro, fordybelse og nærvær. Hastighed er ikke i sig selv et mål for os. Vi tror på, at alle har behov for små individuelle pusterum, brug for stilhed og brug for nære og tætte relationer, hvor den enkelte bliver set og hørt.

Roen og fordybelsen viser sig fx i forberedelseslokaler og i klasserummet, hvor rammer for refleksion, tid til at dykke ned i et fagligt emne samt selvstændigt arbejde prioriteres.  

Nærværet viser sig fx i vores samtaler og samvær med hinanden, hvor vi holder fokus på det sagte og så vidt muligt ikke lader os forstyrre. Vores traditioner og fysiske rammer giver tryghed og genkendelse, hvorigennem nærværet og sammenholdet vedligeholdes og skabes.   

Udvikling og lyst: På NGH vi giver vi plads til det eksplorative og lysten. Vi eksperimenterer, er i bevægelse og er engagerede i at lave et tidssvarende gymnasium med inddragelse af alle.

Udviklingen og lysten viser sig ved, at vi engagerer os i både egne, lokale og nationale samarbejder og udviklingsprojekter, hvor NGH er meddefinerende og spiller en central rolle, men også ved deltagelse i vores frivillige aktiviteter og mange udvalg på skolen.

Skabe og fejre succes: På NGH skaber vi sammen vores succeser. De kommer ikke af sig selv. Og vi tror vi på, at det skaber sammenhængskraft at fejre vores succeser og hylde de gode indsatser.

Succesfejringen viser sig fx ved anerkendelse og ros i store og små sammenhænge, fx ved arrangementer, til en samtale mellem leder og medarbejder, mellem kolleger eller i klasserummet mellem elever eller mellem lærer og elev.

På NGH medfører værdiernes udmøntning, at NGH bliver til den bæredygtige skole.