Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Undervisningsmiljøvurdering 2021

Næstved Gymnasium og HF har gennemført en samlet undervisningsmiljøvurdering i efteråret 2021.

Vi har i skoleåret 2020-2021 gennemført ETU og interne skoleevalueringer med fokus på det sociale og faglige miljø på skolen.

Rapporten kan læses her.

 

Generelt er evalueringerne på niveau med skoleåret 2019-2020. Vi kan ud fra skoleevalueringerne bl.a. konstatere (se særskilt dokument for ETU):

 

  • At langt størstedelen af vores elever oplever, at både det sociale og faglige miljø fungerer godt

 

  • At mange elever har haft det svært under den virtuelle nedlukning og er nervøse for evt. fagligt efterslæb

 

  • At lærerne har fået det bedste ud af en svær situation

 

  • At elevernes vurdering af den formative feedback er væsentligt højere sammenholdt med tidligere år; dog er det er et område, som skolen fortsat vurderer er vigtigt at have fokus på og derfor arbejdes der videre med dette i skolens Kvalitetsudvalg

 

Vi har på baggrund af ovenstående ansat ekstra hjælp til flere lektiecafeer i eksamensperioden, ligesom der er fulgt op på klasseniveau og individniveau af teamlærerne og ledelsesrepræsentant, for at identificere evt. særlige udfordringer samt elever, som har behov for ekstra hjælp. Der er bl.a. iværksat særlige forløb for enkelte klasser, samt samtaler med elevcoach, teamlærere og faglærere på individniveau.

 

Vi har igangsat og gennemført en proces i vores Byggeudvalg med inddragelse af elever om renovering af udeområderne, ligesom vi pt. arbejder med alternative indretninger af klasselokaler, som giver lyst til at eksperimentere og anvende forskellige arbejdsformer. Vores Kunstudvalg har løbende sikret udskiftning af malerier og udstillinger på skolen, så der er en diversitet i det visuelle udtryk. Der er endvidere nedsat Røgfri-skoleudvalg med deltagelse af elever, lærere, AMO-repræsentant samt ledelse til at håndtere implementering af ny lov på området. Der er i indeværende år afholdt fællestime for eleverne om emnet, og der er aftalt opfølgning i form af afvikling af rygestopkurser, særlige undervisningstiltag, skiltning og generel kommunikationskadence.

 

(Behandlet på ledelsesmøde 5. maj 2021)