Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Behandling af personoplysninger som led i rekruttering

Hvordan behandler vi dine personoplysninger, når du søger job på NGH?

Formålet med og det retslige grundlag for behandling af personoplysninger om dig

Som led i din ansøgning om ansættelse på Næstved Gymnasium og HF (NGH) indsamler og behandler NGH personoplysninger om dig, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen og § 12 i databeskyttelsesloven.

NGH tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig, som muligt, ligesom NGH kun behandler personoplysninger om dig, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.

NGH registrerer og behandler som udgangspunkt kun de almindelige, ikke-følsomme personoplysninger om dig, som du selv giver skolen. Dette er oplysningerne i din ansøgning, CV og eksamensbeviser, herunder dine stamoplysninger, uddannelsesmæssige baggrund, faglige niveau, udtalelser, tidligere beskæftigelse, evt. nuværende og tidligere stillinger, arbejdsopgaver, kompetencer og meritter samt evt. referencer.

NGH registrerer og behandler også de følsomme personoplysninger, som du selv giver om dit overenskomst- og fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Hvis du oplyser skolen om evt. helbredsforhold registrerer skolen også dem, hvis det har betydning for skolens behandling af din ansøgning.

Dine rettigheder
Retten til indsigt: Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger skolen behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe skolen opbevarer personoplysningerne om dig samt hvor skolen har oplysningerne fra (hvis skolen ikke har modtaget dem fra dig).

Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Retten til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod skolens behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at dine interesser i ikke at få behandlet dine personoplysninger, går forud for NGH’s legitime interesser i at kunne foretage behandlingen, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse: Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen: du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning: Skolen opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder efter afslutningen af rekrutteringsprocessen. Hvis du har sendt os en uopfordret ansøgning gemmer skolen den i 6 måneder, fra den er modtaget. Herefter sletter skolen dine personoplysninger. Hvis skolen ønsker at opbevare din ansøgning, CV og eksamensbeviser i længere tid, kontakter vi dig for at få dit samtykke til det.

Sådan gør du brug af dine rettigheder: du skal kontakte dataansvarlige på mailadressen nghph@naestved-gym.dk og oplyse, hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Skolen vil herefter undersøge, om vi er enige med dig i dit ønske. Hvis skolen ikke umiddelbart er enige, hører du fra os med en begrundelse for, hvorfor dit ønske ikke kan imødekommes. Du vil i så fald få lejlighed til at udtale dig, før skolen træffer endelig afgørelse om, hvorvidt dit ønske vil blive imødekommet. Vores afgørelse herom skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §§ 19–25.

Formalia
NGH er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, skolen har beskrevet ovenfor.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder,kan du kontakte vores dataansvarlige på følgende mailadresse nghph@naestved-gym.dk

Klageadgang
Du kan klage over NGH’s behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.