Autismeklasse

På NGH tilbyder vi unge med autisme/Aspergers syndrom et særligt tilrettelagt 3-årigt STX-forløb, der giver en almen studentereksamen på lige fod med alle andre studenter. Uddannelsen giver dig altså de samme faglige kvalifikationer som en almindelig STX og er adgangsgivende til videregående uddannelser.

ORIENTERINGSAFTEN d. 19/1 2019 - se her

OBS:

Du ansøger elektronisk via www.optagelse.dk. Sammen med ansøgningen skal du vedlægge en lægefagligt dokumenteret autisme-diagnose og en læges anbefaling om særundervisning.

Husk også at sende en mail til autisme-koordinator Charlotte Madsen på cm@ngh.nu, når du har søgt, så vi er sikre på at registrere din ansøgning.

 

Undervisning i eget klasselokale

Som udgangspunkt holder du og din klasse til i jeres eget særligt indrettede klasselokale, der støtter dine og dine klassekammeraters behov. I 3.g vil du have nogle få valgfag på blandede hold. Skolen vil støtte dig til så vidt muligt at tage en studentereksamen på normale vilkår, hvilket indbefatter bl.a. idræt, studietur i 2.g, fællestimer mv.

Som elev på autisme-sporet går du i klasse med højest 11 andre elever, hvor du i 2018-2021 vil skulle gå på en studieretning med Biologi A og Kemi B:

 

Andet fremmedsprog er fortsætter-tysk på mindst B-niveau. Du skal derfor have haft minimum 3 års tyskundervisning.
 

Særlig efteruddannelse til klassens lærerteam 

Undervisningen på NGH bliver i høj grad understøttet af IT, så vi forventer, at du medbringer din egen PC eller tablet. Skema, lektier, opgaver samt en del undervisningsmaterialer ligger elektronisk, ligesom opgaver afleveres elektronisk.

Klassens lærerteam har gennemgået en særlig efteruddannelse og vil arbejde tæt sammen om din kompetenceudvikling og trivsel. En fagperson med særlig viden om autisme vil deltage i visitationssamtalerne.

Ud over to klasselærere er der tilknyttet en studievejleder til din klasse samt en ekstra lærer, der har regelmæssige samtaler med dig, og som du altid kan kontakte.

Skolen anser dine forældre som vigtige ressourcepersoner og forventer et tæt forældresamarbejde med dem, gennem din tid på NGH.

De specifikke procedurer omkring vejledning og støtteforanstaltninger vil blive tilpasset din enkelte situation og behov.

Hvad er optagelseskriterierne?

For at søge en plads på autismesporet skal du:

  • være vurderet ikke uddannelsesparat i forhold til de gymnasiale uddannelser. Vurderingen skal være sket på baggrund af de personlige og sociale forudsætninger.
  • være vurderet til at have tilstrækkeligt faglige forudsætninger, så du kan blive henvist til en gymnasial autismeklasse. Vurderingen skal være sket på baggrund af de personlige og sociale forudsætninger.
  • have gennemført folkeskolens 9. klassesprøver og evt. 10.-klassesprøver.
  • opfylde de almindelige optagelsesbetingelser herunder minimum 3 års tyskundervisning, hvis du kommer direkte fra folkeskolen, 2 års tyskundervisning, hvis du har gennemført folkeskolen på et tidligere tidspunkt.
  • have en diagnose inden for autisme-spektret og en læges anbefaling af et undervisningsforløb særligt rettet mod unge med autisme.

Hvordan søger jeg ind på autismeklassen?

Du ansøger elektronisk via www.optagelse.dk. Sammen med ansøgningen skal du vedlægge en lægefagligt dokumenteret autisme-diagnose og en læges anbefaling af et undervisningsforløb særligt rettet mod unge med autisme.

Husk også at sende en mail til autisme-koordinator Charlotte Madsen på cm@ngh.nu, når du har søgt, så vi er sikre på at registrere din ansøgning.
 
I Uddannelsesplanen, som UU laver, skal du leve op til optagelseskriterierne, der er beskrevet ovenfor.

Du skal i din uddannelsesplan angive NGH som højest prioriterede uddannelsesønske, og hvis det er muligt, skal du gøre det tydeligt, at du søger autismeklassen.

 

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Ansøgningsfristen er den 15. marts, også for elever der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Men vi modtager meget gerne ansøgninger i god tid, så vi kan sende indkaldelser til visitationssamtaler ud med et rimeligt varsel. 

(Der bliver visitationssamtaler onsdag-fredag i uge 14 2018. I midten af april får du og din UU-vejleder besked, hvis du ikke er optaget. Hurtigt derefter udsender skolen optagelsesbreve.)

Hvem kan jeg kontakte med spørgsmål?

Koordinator Charlotte Madsen, tlf. 55 72 06 72, mobil 27 20 41 11, mail: cm@ngh.nu 

Vejleder Henrik Rose, mobil 21 54 30 66, mail: hr@ngh.nu 

Læs mere her om dine muligheder for at komme på brobygning for unge med autisme.