Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Oprykning

Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er betinget af dit tilstrækkelige udbytte af undervisningen, samt deltagelse i interne prøver/ terminsprøver/årsprøver og eksamener (herunder særligt for STX; NV, AP, dansk/historie-opgave, SRO, projektopgaver og for HF; historieopgaven, mini SSO, projektopgaver).  

Ved skoleårets afslutning vurderer skolen dit standpunkt og udbytte af undervisningen. 

Du har krav på oprykning, når du har 2,0 eller derover i gennemsnit – ikke vægtet af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår og aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver/interne prøver, samt større skriftlige opgaver, projektopgaver og lignende. Standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning medregnes for gymnasieeleverne.

Skolens leder kan nægte dig oprykning til næste klasse, hvis dit standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0 (ikke vægtet), og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

Er du blevet nægtet oprykning til næste klassetrin, kan du, efter rektors godkendelse, få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev i en 3-årig uddannelse senest 5 år efter påbegyndt uddannelse og i en 2-årig uddannelse senest 4 år efter påbegyndelse af uddannelsen skal have fuldført denne. Hvis skolen nægter dig oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives du af skolen (jf. § 9 og § 10 i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser).

Rektor træffer afgørelse, efter at du har haft lejlighed til at udtale dig, og rektor skal i forbindelse med den trufne afgørelse give dig klagevejledning.